اصلاح کننده ضربه, دسته بندی مقالات

اصلاح کننده ضربه PVC

اصلاح کننده ضربه PVC

اصلاح کننده ضربه PVC

اصلاح کننده ضربه PVC سومین پالستیک پرمصرف دنیا است. همچنین همانند رابرها، دنیای افزودنی های مورد استفاده در تولیدات قطعات مبتنی بر PVC بسیار متنوع، پیچیده و جذاب است. به طوری که فرموالسیون یک محصول تولیدی از PVC گاها می تواند تا 12 جزء را در بر بگیرد. ساختار شیمیایی سه گروه از افزودنی ها در فرموالسیون PVC قدری گمراه کننده است و گاها با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. ساختار شیمیایی سه گروه از افزودنی ها در فرموالسیون PVC قدری گمراه کننده است و گاها با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.

گروه اول روان ساز ها، گروه دوم کمک فرایندها و بهبود دهنده جریان و نهایتا گروه سوم ایمپکت مادیفایرها هستند. PVC ساختار شکننده ای دارد و هدف اصلی استفاده از ایمپکت مدیفایرها بهبود مقاومت ضربه قطعات تولید شده از این پالستیک، بخصوص در تولید پروفیل های درب و پنجره و برخی از لوله و اتصاالت است. میزان افزایش مقاومت ضربه قطعه تولید شده از PVC به نوع PVC و K value آن، نوع و مقدار افزودنی ایمپکت مادیفایر، حضور پرکننده یا فیلرها در فرموالسیون، فرایند و کیفیت قطعه تولید شده بستگی دارد.

با افزودن ایمپکت مادیفایرهایاکریلیکی، ساختار هسته – پوسته در PVC ایجاد می شود. میزان بهبود مقاومت ضربه مستقیما به نوع اکریلیک استفاده شده و مقدار مصرف آن بستگی دارد. ضخامت هسته و پوسته، نوع اجزای اکریلیک و مقدار استفاده تعیین کننده میزان افزایش ضربه پذیری هستند. درصد بهینه استفاده از ایمپکت مادیفایرهای اکریلیکی 5-3 PHR است.
CPE قدیمیترین ایمپکت مادیفایر استفاده شده در PVC است. درصد بهینه کلر موجود در CPE حدود %35 است و در مقادیر بیشتر مقدار بهبود مقاومت ضربه کاهش می یابد.

برای دستیابی به مقاومت ضربه یکسان به مقدار بیشتری CPE در مقایسه با انواع اکریلیکی نیاز است )برای مثال مقاومت ضربه فرمول حاوی 5 PHR ایمپکت مادیفایر اکریلیکی برابر با مقدار مربوط به فرمول حاوی 13 PHR از CPE است.(. CPE می تواند در کاربری هایی که نیاز به شفافیت دارند نیز استفاده شود و مقاومت خوبی در برابر شرایط جوی دارد. از نظر مقاومت حرارتی نیز اکریلیک ها برتری نسبی در مقایسه با CPE و EVA دارند و چنانچه از CPE و EVA استفاده شود، بایستی مقادیر بیشتری از پایدار کننده حرارتی و جاذب اسید استفاده شود. تصویر زیر به صورت شماتیک تفاوت ساختار شیمیایی CPE و EVA را نشان می دهد.

عالوه بر این، در دماهای پایین هم قابلیت کشیدگی داشته و نیز بلورینگی بسیار پایینی دارد. بنابراین اگر به خوبی با PVC سخت مخلوط شده باشد، انرژی ضربه را قبل از انتقال به ماتریس PVC سخت جذب می کند واز شکست جلوگیری میکند. اصالح کننده های ضربه ی CPE در محدوده ی ۲ تا ۱۵ phr مفید هستند و محدوده ی بهینه ی استفاده از آنها نیز دامنه ی محدودتر ۵ تا ۱۰ phr است. هنگامی که از محصوالت CPE حاوی %۳۶ کلر استفاده می شود، استفاده ی ۲ تا ۶ phr منجر به ۷-۲ برابر شدن استحکام ضربه می شود.

E معموالً در دامنه تراکم 0.96-0.93 3cm / g با وزن مولکولی متوسط 25-5 میلیون و شاخص ذوب -0.01 2.0 10 / g دقیقه تولید می شود. درجه کلر زدن تأثیر قابل توجهی بر خصوصیات CPE دارد. به عنوان مثال ، CPE پالستیکی است که محتوای کلر آن از ٪15 کمتر باشد ، االستومر ترموپالستیک که مقدار کلر آن ٪16 – 24٪ باشد و االستومر الستیکی مانند هنگامی که مقدار کلر آن ٪25 – ٪48 باشد. این ماده یک پلیمر سخت نیمه االستیک چرمی است که مقدار کلر آن از ٪49 تا ٪58 باشد و با افزایش کلر به ٪73 به یک رزین شکننده تبدیل شود.

با ورود تقریباً ٪27 کلر ، بلورینگی از پلی اتیلن فشار قوی حذف می شود. بلورینگی نیز هنگامی حذف می شود که مقدار کلر ٪30 به پلی اتیلن فشار باال با تبلور باال وارد شود.االستومر الستیکی CPE ترجیحاً دارای ٪30 ٪40- کلر است. الستیک CPE حاوی ٪25 ٪45- کلر است. افزایش مقدار کلر باعث بهبود مقاومت به روغن، نفوذ پذیری هوا و بازدارندگی شعله محصول CPE می شود. در مقابل، کاهش میزان کلر باعث بهبود مقاومت به سرما ، انعطاف پذیری و عملکرد خمش فشاری محصول CPE می شود.
کاربردهای پلی اتیلن کلرینه شده:
پلیمرهای CPE می توانند از ترموپالستیک سفت و سخت تا االستومرهای انعطاف پذیر باشند، و آنها را بسیار متنوع می کند. این پلیمرها در انواع کاربردهای نهایی مانند پوشش سیم و کابل، سقف، شلنگ و لوله های خودرو و صنعتی ، قالب گیری و اکستروژن و به عنوان پلیمر پایه مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد عمده ان در پروفیل درب وپنجره، کانال وداکتهای سیم کشی، لوله واتصاالت، موادضدآب، ورق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *