روشن کننده نوری یک ترکیب آلی شفاف است که می تواند فلورسانس را در زیر نور فرابنفش تحریک کند. بسیاری از محصولاتی که ما هر روز استفاده می کنیم شامل روشن کننده های نوری هستند.